Image 1 of 1
China_MG-9647.jpg
Matang, a Gejia Village in Guizhou, China.  A Farmer Wayching his Water Buffalo Bathe in Rice Paddy Mud.